Healthc Inform Res Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Masuyoshi Yachida 1 Sun Kook Yoo 9
Mahnaz Yadollahi 1 Sun Kook Yoo 5
Soo Young Yae 1 Sun Mi Yoo 1
Masahiro Yamaguchi 1 Sunkook Yoo 2
Hiroshige Yamamoto 1 Sunmi Yoo 3
Takahiro Yamane 1 Taiwoo Yoo 1
Yuichi Yamashita 1 Y S Yoo 1
Xiangbin Yan 1 Yeon Soon Yoo 2
B Yang 1 Young Il Yoo 1
Bong Seok Yang 1 Dukyong Yoon 8
Chang Ho Yang 1 H R Yoon 1
Dong Il Yang 1 Hee Yoon 1
Dong-Il Yang 1 Ho Yeoun Yoon 1
Hee Kyung Yang 1 Hojung Yoon 1
Hyun Taek Yang 1 Hyoung Ro Yoon 1
Jin Sun Yang 1 Hyuck-Jun Yoon 1
Jung-Gi Yang 1 Hyung Ro Yoon 1
Junggi Yang 1 Hyung-Jin Yoon 2
Kwang-Mo Yang 1 J P Yoon 1
Mi Ran Yang 2 Jee Hee Yoon 1
Peng Yang 2 Jeong-Sik Yoon 1
Seung Hoon Yang 1 JinSook Yoon 1
Sookja Yang 2 Jong Hyun Yoon 1
Soon Ok Yang 1 Jun Hee Yoon 1
Sukchul Yang 1 Kyung Il Yoon 1
Sung Gwan Yang 1 Kyung Il Yoon 1
Yong Sook Yang 2 Sang Ook Yoon 1
You Lee Yang 1 Seok Jun Yoon 2
Young Chul Yang 1 Seok Min Yoon 1
Young Hee Yang 1 Seokmin Yoon 2
Zhe Yang 1 Soo Jin Yoon 1
Kwangmo Yang 1 Soon Ja Yoon 1
Norjaya M. Yasin 1 Soon Nyoung Yoon 1
Azita Yazdani 1 Soon Nyung Yoon 1
Qing Ye 1 Sun Young Yoon 1
Soo Young Ye 1 Sung Sang Yoon 1
Soo Yung Ye 2 Tae Sik Yoon 2
Kiho Yeo 1 Woong Bae Yoon 2
Seongwoon Yeo 2 Y R Yoon 2
Woon Hyung Yeo 1 Yang So Yoon 1
Woon Hyung Yeo 1 Yoo Sang Yoon 1
Young Ran Yeun 1 Young Jo Yoon 1
Byoung Kee Yi 1 Young Ro Yoon 6
Byoung-Kee Yi 3 Younghee Yoon 2
Byoungkee Yi 1 Jihyun Yoon 1
Chung Keun Yi 1 Ki-Cheol Yoon 1
Gwan-Su Yi 2 Bong Soo You 1
Jae Yoon Yi 1 Hoshin You 1
Jin Wook Yi 1 Kee Myung You 1
Sang Yeop Yi 1 Young Hyun You 1
Young Suk Yi 1 Seng Chan You 1
Jae Hong Yim 1 Sung Kwan Youm 1
Sang Hyun Yim 1 Sung Tae Youn 3
Suran Yim 1 Young Ok Youn 1
Young Hee Yom 1 Donghoon Yu 1
Wang Sik Yong 1 Hyung Sik Yu 1
Boyeol Yoo 1 Jae Yong Yu 1
D S Yoo 1 Liang-Chin Yu 1
Dong Hyun Yoo 2 Seung Jong Yu 1
Donghyun Yoo 1 Seungyong Yu 1
Heyra Yoo 1 Seung-Jong Yu 1
Hyuck Yoo 1 Intan Nurma Yulita 1
Hyung Sik Yoo 2 Chan Young Yun 1
Hyung Sook Yoo 1 Chang Soo Yun 1
J S Yoo 1 Doeun Yun 2
Ji Soo Yoo 11 Eun Kyoung Yun 1
Jun Sang Yoo 1 Ha Young Yun 1
Keoung Soon Yoo 2 Hong Won Yun 1
Ki Bong Yoo 1 Ji Hyun Yun 1
Ki-Bong Yoo 1 Ji-Hyun Yun 1
Mi Ae Yoo 1 Jiwon Yun 1
S K Yoo 1 Jonghoar Yun 2
See Hwan Yoo 1 Jungmin Yun 1
Seungyoon Yoo 1 Sang Kyun Yun 1
So Young Yoo 1 Sang Yong Yun 1
Soo Young Yoo 1 Seong Hyeon Yun 1
Sooyoung Yoo 2 Soon Nyoung Yun 2
Sooyoung Yoo 15 Soon Za Yun 1
Soyoung Yoo 1 Sunmin Yun 1
Sun Gook Yoo 1 Young Ho Yun 1
Sun K Yoo 10
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
1618 Kyungheegung Achim Bldg 3, 34, Sajik-ro 8-gil, Jongno-gu, Seoul 03174, Korea
Tel: +82-2-733-7637, +82-2-734-7637    E-mail: hir@kosmi.org                

Copyright © 2021 by Korean Society of Medical Informatics.

Developed in M2community

Close layer
prev next