Chronic Heart Failure Follow-up Management Based on Agent Technology
Niloofar Mohammadzadeh, Reza Safdari
Healthc Inform Res. 2015;21(4):307-314.   Published online 2015 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.4258/hir.2015.21.4.307
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A possible follow‐up method for diabetic heart failure patients
Şahbender Koç
International Journal of Clinical Practice.2021;[Epub]     CrossRef
Artificial intelligence manages congenital cataract with individualized prediction and telehealth computing
Erping Long, Jingjing Chen, Xiaohang Wu, Zhenzhen Liu, Liming Wang, Jiewei Jiang, Wangting Li, Yi Zhu, Chuan Chen, Zhuoling Lin, Jing Li, Xiaoyan Li, Hui Chen, Chong Guo, Lanqin Zhao, Daoyao Nie, Xinhua Liu, Xin Liu, Zhe Dong, Bo Yun, Wenbin Wei, Fan Xu,
npj Digital Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Application of Telemedicine for the Control of Patients with Acute and Chronic Heart Diseases
Luis Escobar-Curbelo, Anabel I. Franco-Moreno
Telemedicine and e-Health.2019; 25(11): 1033.     CrossRef
The effect of telepsychiatric modalities on reduction of readmissions in psychiatric settings: A systematic review
Henrik Koblauch, Sasha M Reinhardt, Waltraut Lissau, Pia-Lis Jensen
Journal of Telemedicine and Telecare.2018; 24(1): 31.     CrossRef